User Tools

Site Tools


You are not allowed to perform this action
cs:data:bci:script-soil

Skript pro přípravu BCI.soil dat z původního Excelovského souboru

Původní soubor v Excelu byl stažen odsud a druhý pracovní list (means (20 X 20 m)) byl uložen jako soubor bci-soil-20x20.txt a nahrán na tuto webovou stránku. V následujícím kroku bylo změněno rozlišení dat na 1ha plochy (hodnoty v rámci příslušných 25 20×20 m byly zprůměrovány):

soil20x20 <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:bci-soil-20x20.txt')
BCI.soil <- NULL
for (x in seq (10, 990, by = 100))
	for (y in seq (10, 490, by = 100))
		BCI.soil <- rbind (BCI.soil, colMeans (soil20x20[soil20x20$x >= x & soil20x20$x < (x+100) & soil20x20$y >= y & soil20x20$y < (y+100),]))
BCI.soil <- as.data.frame (BCI.soil)
write.table (BCI.soil, file = 'BCI.soil.txt', sep = '\t')
###

Skript pro kreslení půdních map

soil20x20 <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/lib/exe/fetch.php?media=data:bci-soil-20x20.txt')
filled.contour (matrix (soil20x20$pH, ncol = 25, byrow = T), color.palette = terrain.colors, main = 'pH')
filled.contour (matrix (soil20x20$N, ncol = 25, byrow = T), color.palette = terrain.colors, main = 'Nitrogen')
###

cs/data/bci/script-soil.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)