User Tools

Site Tools


cs:data:bci:script-soil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:data:bci:script-soil [2017/10/11 20:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Skript pro přípravu BCI.soil dat z původního Excelovského souboru =====
 +Původní soubor v Excelu byl stažen [[http://​ctfs.arnarb.harvard.edu/​webatlas/​datasets/​bci/​soilmaps/​bci.block20.data.xls|odsud]] a druhý pracovní list (//means (20 X 20 m)//) byl uložen jako soubor {{:​data:​bci-soil-20x20.txt|}} a nahrán na tuto webovou stránku. V následujícím kroku bylo změněno rozlišení dat na 1ha plochy (hodnoty v rámci příslušných 25 20×20 m byly zprůměrovány):​
 +<code rsplus>
 +soil20x20 <- read.delim ('​http://​www.davidzeleny.net/​anadat-r/​lib/​exe/​fetch.php?​media=data:​bci-soil-20x20.txt'​)
 +BCI.soil <- NULL
 +for (x in seq (10, 990, by = 100))
 + for (y in seq (10, 490, by = 100))
 + BCI.soil <- rbind (BCI.soil, colMeans (soil20x20[soil20x20$x >= x & soil20x20$x < (x+100) & soil20x20$y >= y & soil20x20$y < (y+100),]))
 +BCI.soil <- as.data.frame (BCI.soil)
 +write.table (BCI.soil, file = '​BCI.soil.txt',​ sep = '​\t'​)
 +###
 +</​code>​
  
 +
 +=====Skript pro kreslení půdních map=====
 +<code rsplus>
 +soil20x20 <- read.delim ('​http://​www.davidzeleny.net/​anadat-r/​lib/​exe/​fetch.php?​media=data:​bci-soil-20x20.txt'​)
 +filled.contour (matrix (soil20x20$pH,​ ncol = 25, byrow = T), color.palette = terrain.colors,​ main = '​pH'​)
 +filled.contour (matrix (soil20x20$N,​ ncol = 25, byrow = T), color.palette = terrain.colors,​ main = '​Nitrogen'​)
 +###
 +</​code>​
 +
 +{{:​obrazky:​bci-ph.png?​500|}}
 +{{:​obrazky:​bci-nitrogen.png?​500|}}
cs/data/bci/script-soil.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)